جلال الدین بلخی( مولوی 604-672 ه ق )

چون محمد یافت آن ملک و نعیم            قرص مه را کرد او در دم دو نیم

چون ابوبکر آیت توفیق شد                    با چنان شه صاحب و صدیق شد

چون عمر شیدای آن معشوق شد          حق و باطل را چو دل فاروق شد

چون که عثمان آن عیان را عین گشت      نور فایض بود و ذی النورین گشت

چون ز درویش مرتضی شد در فشان        گشت او شیر خدا در برج جان